Trên đây là bài viết trên tạp chí BAVH ( Những người bạn cố đô Huế) xuất bản năm 1914 nói về Ngài Lạng Giang Quận Công Tôn Thất Hội được vua Minh Mạng liệt vào hạng công thần nên đã đưa vào thừ tại Tả tùng tự- Thái Miếu ( Đại Nội ) . Kèm theo bài vị của Ngài.

 

Dịch :

 

 TÔN THẤT HỘI lúc đầu ở Nam Kỳ với vua Thế Tổ, sau qua Xiêm. Sau đó đánh thắng quân Tây sơn ở Gia Định. Tổng chỉ huy kinh thành Diên Khánh, tỏ rỏ thiên tài quân sự và đã đánh thắng trong trận Thị Nại.  Ngài có nhiều chiến công trong nhiều trận đánh và được phong chức:

 “ KHÂM SAI, BÌNH TÂY ĐẠI TƯỚNG QUÂN, QUẬN CÔNG ” ( Biệt phái của vua, Tổng chỉ huy lực lượng dẹp loạn chống Tây Sơn. Tước bậc nhì ).  Ngài qua đời vào lúc 42 tuổi

 Niên hiệu Gia Long năm thứ 6, ( 1807) quyết định tất cả bầy tôi theo vua sang Băng Cốc có một cấp riêng trong Miếu Công Thần. Ngài Tôn Thất Hội có bài vị đứng đầu trong hạng đó. Vào đến niên hiệu Minh Mạng thứ 5 (1824), BÀI VỊ Ngài được đưa vào Thế Miếu, rồi đến niên hiệu thứ 12 ( 1831) ngài được truy tặng:

 “ Trung quân. Tá Vận Tôn Thần Tôn Nhơn Phủ Tả Tôn Chánh. Đặt Tấn Tráng Võ Đại Tướng Quân. Tiền quân Đô thống Phủ chưởng phủ sự. Lạng Giang Quận Công ”  ( Trung quân. Có họ với vua. Chủ tịch Bộ Hoàng Tộc.Nguyên Soái quân Tiền Vệ. Tổng Tham nưu trưởng. Tước vị :  Lạng Giang Quận Công

Make a Free Website with Yola.