BAÙO CAÙO THU CHI (PHOØNG LAÏNG GIANG)
Đến ngaøy 26-08-2009
NGAØY HOÏ VAØ TEÂN  NGUÔØI
THÖÏC HIEÄN 
 LYÙ DO   THU   CHI 
08/03/2009  Toàn quõy baøn giao (Baùc Thoï)                1.700.000  
08/03/2009  Nhaùnh Anh Toân Thaát Minh     Cuùng quyõ hieáu ñeå 09              1.700.000  
08/03/2009  Nhaùnh Anh Toân Thaát Kha     Cuùng quyõ hieáu ñeå 09              1.900.000  
08/03/2009  Nhaùnh Anh Toân Thaát Thònh     Cuùng quyõ hieáu ñeå 09                800.000  
08/03/2009  Nhaùnh Anh Toân Thaát Loäc     Cuùng quyõ hieáu ñeå 09                800.000  
08/03/2009  Nhaùnh Anh Toân Thaát Töông     Cuùng quyõ hieáu ñeå 09              1.700.000  
08/03/2009  Nhaùnh Anh Toân Thaát Tri     Cuùng quyõ hieáu ñeå 09                800.000  
08/03/2009  Nhaùnh Anh Toân Thaát Ñoàng     Cuùng quyõ hieáu ñeå 09                400.000  
08/03/2009  Nhaùnh Anh Toân Thaát Quoác     Cuùng quyõ hieáu ñeå 09              1.000.000  
08/03/2009  Gôûi tieàn ra Hueá (Anh Quïy)   A. Töông             4.000.000
08/03/2009  Thaêm Coâ Ni   A.Töông & A.Minh                500.000
08/03/2009  Thaêm Coâ Nguyeän   A.Ñoàng & A.Minh                500.000
08/03/2009  Chi phí hoïp ban ñieàu haønh    A. Minh                300.000
24/08/2009  Nhaùnh Anh Toân Thaát Töông (boå sung)     Cuùng quyõ hieáu ñeå 09                300.000  
   TOÅNG COÄNG THU 2009              11.100.000      5.300.000
   TOÀN QUÕY(TÍNH ÑEÁN (26/08/09)                5.800.000  
Ngöôøi laøm baùo caùo Toân thaát Töông

Make a Free Website with Yola.