BAÙO CAÙO THU CHI (PHOØNG LAÏNG GIANG)
NGAØY HOÏ VAØ TEÂN  NGUÔØI
THÖÏC HIEÄN 
 LYÙ DO   THU   CHI 
08/03/2009  Toàn quõy baøn giao (Baùc Thoï)              1,700,000  
08/03/2009  Nhaùnh Anh Toân Thaát Minh     Cuùng quyõ hieáu ñeå 09         1,700,000  
08/03/2009  Nhaùnh Anh Toân Thaát Kha vaø Toân nöõ thò Tö     Cuùng quyõ hieáu ñeå 09         1,900,000  
08/03/2009  Nhaùnh Anh Toân Thaát Thònh     Cuùng quyõ hieáu ñeå 09            800,000  
08/03/2009  Nhaùnh Anh Toân Thaát Loäc     Cuùng quyõ hieáu ñeå 09            800,000  
08/03/2009  Nhaùnh Anh Toân Thaát Töông     Cuùng quyõ hieáu ñeå 09         1,700,000  
08/03/2009  Nhaùnh Anh Toân Thaát Tri     Cuùng quyõ hieáu ñeå 09            800,000  
08/03/2009  Nhaùnh Anh Toân Thaát Ñoàng     Cuùng quyõ hieáu ñeå 09            400,000  
08/03/2009  Nhaùnh Anh Toân Thaát Quoác     Cuùng quyõ hieáu ñeå 09         1,000,000  
08/03/2009  Gôûi tieàn ra Hueá naêm 2009 (Anh Quïy)   A. Töông   Tieàn kî gioã haøng naêm           4,000,000
08/03/2009  Thaêm Coâ Ni   A.Töông & A.Minh                500,000
08/03/2009  Thaêm Coâ Nguyeän   A.Ñoàng & A.Minh                500,000
08/03/2009  Chi phí hoïp ban ñieàu haønh    A. Minh                300,000
24/08/2009  Nhaùnh Anh Toân Thaát Töông (boå sung)     Cuùng quyõ hieáu ñeå 09            300,000  
12/01/2010  Gôûi tieàn ra Hueá naêm 2010 (Anh Quïy)   A. Töông   Tieàn kî gioã haøng naêm           4,000,000
25/02/2010  Thaêm Coâ Ni   A.Töông & A.Minh   Tieàn + söûa              600,000
11/06/2010  Ñaùm ma coâ Ni   A. Töông                  70,000
31/08/2010  Tieáp khaùch ñaïi dieän ôû Hueá (baùn coå vaät)   B. Thọ & A. Thịnh             1,500,000
31/08/2010  Phuùng ñieáu Anh reå nhaùnh Anh Ñoàng   Anh Ñoàng                300,000
   TOÅNG COÄNG THU 2009            11,100,000       11,770,000
   TOÀN QUÕY(TÍNH ÑEÁN (23/11/10)                (670,000)  
NGAØY HOÏ VAØ TEÂN  NGUÔØI
THÖÏC HIEÄN 
 LYÙ DO   THU   CHI 
   Toàn quõy mang sang                (670,000)  
30/10/2010  Nhaùnh Anh Toân Thaát Kha      Cuùng quyõ hieáu ñeå 2010         1,000,000  
30/10/2010  Nhaùnh Chò Toân nöõ thò Tö (con Baùc Tieáp)     Cuùng quyõ hieáu ñeå 2010            700,000  
30/10/2010  Nhaùnh Anh Toân Thaát Thònh     Cuùng quyõ hieáu ñeå 2010            700,000  
30/10/2010  Nhaùnh Anh Toân Thaát Töông     Cuùng quyõ hieáu ñeå 2010         3,100,000  
03/11/2010  Nhaùnh Anh Toân Thaát Minh     Cuùng quyõ hieáu ñeå 2010         1,300,000  
   TOÅNG COÄNG THU 2010              6,130,000                      -  
   TOÀN QUÕY(TÍNH ÑEÁN (03/11/2010)              6,130,000  
 Toân Thaát Töông 
03/11/2010

Make a Free Website with Yola.