CÔNG VIỆC BAN ĐIỀU HÀNH TP HCM

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH TẠI  TP HCM

 

Ban Điều hành: Ô Tôn Thất Thọ- Ô Tôn Thất Chi - Ô Tôn Thất Kiên.

Thành viên 

1.      Ông Tôn Thất Minh: phụ trách liên lạc        

2.      Ông Tôn Thất Tương: Thủ quỹ                         

3.      Ông Tôn Thất Thịnh: phụ trách website của Phòng                           

 

Make a Free Website with Yola.