Phòng Lạng Giang Quận công

 

                                                     THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

 

                           HỘI ĐỒNG GIA TỘC PHÒNG LẠNG GIANG QUẬN CÔNG

 

                                                     Nhiệm kỳ 2008- 2018

 

 

- Căn cú vào nhiệm vụ truyền thống của Ban Quản Trị Phòng Lạng Giang Quận   công.        

-  Căn cứ vào nội dung cuộc họp ngày 6/4/2008  của Bà con Phòng LGQC ở Huế

- Căn cứ vào văn bản đề nghị của Ban Liên Lạc Phòng Lạng Giang Quận Công tại TPHCM            

    ngày 6/1/2008

-Căn cứ cào bản Quy Ước Của HĐGT Phòng LGQC đã được thông qua ngày 21/4/2008

 

           Trưởng Ban Quản Trị Phòng Lạng Giang Quận Công quyết định :

 

            Điêù 1 : Nay cải đổi danh xưng Ban Quản Trị Phòng Lạng Giang Quận Công thành    Hội Đồng Gia Tộc Phòng Lạng Giang Quận Công.

 

            Điều 2 : Thành phần nhân sự Hội Đồng Gia Tộc Phòng Lạng Giang Quận gồm các bà con có tên sau : 

 

                                          Cố vấn : Ông Tôn Thất Kiên

 

1-      Ông Tôn Thất Trạch                                Hội trưởng

 

2-      Ông Tôn Thất Quỵ                                  Phó Hội trưởng Thường trực

 

3-      Ông Tôn Thất Thọ                                   Phó Hội trưởng PT ngoại tỉnh.

 

4-      Ông Tôn thất Tài                                              Hội viên  

            5-   Bà Tôn Nữ Thị Huệ                                          Hội viên

            6-   Ông Tôn Thất Ngô                                            Hội viên

            7-   Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa( Tôn Nữ Thúy Hòa)     Hội viên

            8-   Ông Tôn Thất Châu                                          Hội viên

            9-   Ông Tôn Thất Quang                                        Hội viên

           10-  Ông Tôn Thất Lương                                        Hội viên

 

  Điều 3:  Hội Đồng Gia Tộc chính thức hoạt động  kể từ ngày 22 /4/ 2008 và  hoạt động   theo nội dung bản quy ước đã công bố ngày 21 /04 / 2008

 

                                                                        Ngày 21 tháng 4 năm 2008

                                                                            TM HĐGT- Phó HT

                                                                                 Tôn Thất Thọ

 

Make a Free Website with Yola.