DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC THÂN TỘC TẠI  CÁC TỈNH PHÍA NAM

 

Cố vấn : Ô Tôn Thất Thọ- Ô Tôn Thất Kiên- Ô Tôn Thất Chi

 

Thành phần:

 

1-     Ông Tôn Thất Minh                                Trưởng ban 

2-     Ông Tôn Thất Kha                                    Phó Ban  

3-     Ông Tôn Thất Thịnh                                  Thư ký 

4-     Ông Tôn Thất Tương                                Thủ quỷ 

5-     Ông Tôn Nữ Thị Tư                                Thành viên 

6-     Ông Tôn Thất Hòa Lộc                                     

7-     Ông Tôn Thất Lương Tri                                 "

8-     Ông Tôn Thất Bảo Quốc                                  

9-     Ông Tôn Thất Đồng                                                                              

 

Ban Liên Lạc hoạt động dựa vào quy ước của Hội đồng Gia tộc Phòng Lạng Giang Quận công ban hành ngày 21/4/2008

Make a Free Website with Yola.